Ha Ji Won

다른 이름: 하지원 / 전해림 / Jeon Hae Rim / Jun Hae Rim

장소 출생: Seoul, South Korea

출생의 날: 1979-06-28

신장: 168 CM